Privacy verklaring voor www. zwartewoudmineralen.nl

ALGEMEEN
Op deze pagina vindt u de privacy verklaring van www.zwartewoudmineralen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Kring Zwarte Woud Mineralen (hierna te noemen KZWM). In deze privacy verklaring  geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

De KZWM streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend.

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze privacy verklaring.

AANSPRAKELIJKHEID
Het bezoek aan de websites van de KZWM is voor eigen rekening en risico. KZWM sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit. Kring Zwarte Woud Mineralen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen en het gebruik achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

KZWM behoudt zich het recht voor de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. KZWM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

PRIVACY
KZWM respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uwe bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Persoonsgegevens welke in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instantie t.b.v. marketing doeleinden.
PDF - BESTANDEN
Sommige teksten kunnen worden aangeboden als zgn PDF-bestanden. Voor het lezen of printen van de PDF-bestand heeft U "Acrobat Reader" nodig. U kunt zelf "Acrobat Reader" downloaden via de link www.adobe.nl (gratis)
KZWM is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die het gebruik of de installatie met zich meebrengt.
FRAMES
Het is niet toegestaan deze site te framen in een andere site.
INDIEN VAN TOEPASSING
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen.
Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Kring Zwarte Woud Mineralen te mogen claimen of te veronderstellen
AUTEURSRECHT
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kring Zwarte Woud Mineralen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.
Het intellectueel eigendom berust bij Kring Zwarte Woud Mineralen.

Voor meer info kunt u contact opnemen met de webmaster.

WIJZIGINGEN
Mocht deze privacy verklaring wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.zwartewoudmineralen.nl op deze pagina.